Informacija sa 20. vanredne sjednice Vlade TK

0 0


 

  • Vlada nastoji da obezbijedi jednak pristup pravdi za sve i da zakonski zaštiti povratnike

Nakon završene javne rasprave o nacrtu zakona, Vlada je danas utvrdila prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. Između ostalog, primjena Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je trenutno na snazi, posebno uzimajući u obzir rast prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, nametnula je potrebu preispitivanja i redefiniranja uslova i kriterijuma za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, a Vlada je pokrenula proces izmjene i dopune ovog zakonskog propisa. Cilj izrade novog teksta Zakona je da se svima omogući pravo na jednak pristup pravdi. Novi zakon, uzimajući u obzir inflaciju i povećane troškove života, predviđa povećanje cenzusa za ostvarivanje prava sa 25% na 40% prosječne plate u FBiH, odnosno sa sadašnjih 320 KM na 510 KM. Također, uvedeno je pravo na pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima koji su na području Tuzlanskog kantona imali status raseljenih lica do povratka u prijeratno mjesto stanovanja. Naime, u posljednje vrijeme povratnici, posebno na području Podrinja, imaju značajnih problema u ostvarivanju prije svega svojih imovinskih prava, a postoje i druga prava čije će ostvarivanje biti pojednostavljeno primjenom novog zakona.
Pored oblika ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć iz nadležnosti Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, postupaka u kojima se ona pruža, odnosno postupaka u kojima se besplatna pravna pomoć ne pruža, ovim zakonom je propisano uslove i kriterijume za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, zatim način dokazivanja statusa lica koje ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Definiše se ko se smatra osobom slabog imovinskog stanja, kriterijum očigledne neosnovanosti, odnosno situacija u kojoj podnosiocu zahteva neće biti odobrena besplatna pravna pomoć, način provere podataka, rok važenja odobrene pravne pomoći, prestanak prava na pružanje pravne pomoći, naknadu troškova postupka, obavezu povrata sredstava, način obračuna troškova i utrošenih sredstava i njihovu pripadnost, promijenjene okolnosti, te plaćanje boračkih troškova.

Vlada24

  • Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju

Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju. Razlog za donošenje ovih izmjena je usklađivanje postojećeg zakona sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH, Zakona o šumama TK-a i Zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takođe, u dosadašnjoj primjeni zakona postojala je potreba da se preciziraju određene zakonske odredbe koje su se primjenom zakona pokazale nedovoljno jasne ili neprimjenjive, što je vlastima otežavalo primjenu zakona, tj. kao i njeno različito tumačenje od strane sudova i organa koji su ga direktno primjenjivali. Zakon u svakodnevnom radu. Između ostalog, precizirano je koji se objekti ili zahvati smatraju privremenim, a radi usklađivanja iste odredbe sa odredbama zakona kojim se uređuje poljoprivredno i šumsko zemljište. Definisani su i pojmovi pomoćni objekat i pripremni građevinski radovi koji nisu definisani važećim zakonom. Izmjenama je i propisana eventualna izrada planske dokumentacije, prostornog plana Kantona i prostornih planova općina/gradova, kao razvojnih planskih dokumenata, te detaljnih planskih dokumenata, kao provjerenih dokumenata, ako nisu u potpunosti realizirani i ako jesu. nije u suprotnosti sa dokumentima višeg reda. Izmjenama je i propisano da su solarne elektrane instalisane snage od 1 MW do 30 MW, sa pripadajućim zgradama i vjetroelektranama do 3 vjetroturbine, objekti za koje Ministarstvo utvrđuje preduslove za odobravanje planiranih izmjena u prostoru. Ovi objekti nisu bili propisani važećim zakonom, te ih je bilo potrebno urediti kako bi se uskladili sa saveznim propisima.
U prvoj fazi planirano je da se sprovede javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, koja će trajati 30 dana od dana usvajanja Nacrta zakona u Skupštini.

Druge odluke

Vlada je danas prihvatila tekst vansudskog sporazuma između Ministarstva finansija i Besima Durakovića iz Gračanice.
Vlada je donijela i Odluku o internoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, kojom se ne mijenja iznos sredstava utvrđen u Budžetu TK za 2023. godinu.

Odjel za informacije
14.9.2023. godineSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.