Održana 8. redovna sjednica Vlade TK

0 0


 • Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica do ispunjenja još jedne od mjera iz ekspozea.

Vlada je na juče održanoj sjednici utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama značajne novine u odnosu na raniji tekst Zakona ogledaju se u uvođenju prava na novčanu naknadu za izdržavanje maloljetnih demobilisanih boraca ako su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i supružnika poginulih demobilisanih boraca. od 50. do 57. godine života, pod uslovom da je preminuli suprug bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je supruga najmanje godinu dana bila prijavljena kao nezaposleno lice kod nadležnog zavoda za zapošljavanje. prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava i da ostvaruje mjesečna primanja u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2021. godine. Time je ispunjena još jedna od predstavljenih mjera iz ekspozea premijera Irfana Halilagića. Također, data je nova definicija pojma demobilizirani borci „maloljetni demobilisani borci“, kako je to predviđeno Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Pored navedenih, sa Saveznim zakonom su usklađeni i drugi uslovi. Izmjenama je također predviđeno da Ministarstvo, preko jedinice mjesne zajednice, preuzima obavezu finansiranja održavanja/sanacije/rekonstrukcije/adaptacije mjesta na kojem su stradali heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Kantona.

Redovna vlada

 • Izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima

S ciljem unapređenja sistema i poboljšanja ukupne sigurnosne situacije u Tuzlanskom kantonu, kao i adekvatne implementacije Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona u praksi, a u cilju otklanjanja do sada uočenih nedostataka, na Vlada je na juče održanoj sjednici utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona. o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Između ostalih izmjena, moguće je da policijski službenici koriste sprejeve sa nadražujućim supstancama, kao i sredstva za nasilno otvaranje vrata, ako se procijeni da se njima može postići zakonitost cilja. Jačaju se i profesionalni standardi i radna disciplina policije u cilju daljeg jačanja policije stručnim kadrovima. Sistem prijema policijskih službenika usklađen je sa bolonjskim sistemom studija, a pored skraćivanja rokova i ubrzanja cjelokupne procedure, dodatno je povećana transparentnost postupka prijema policijskih službenika u radni odnos. Pored navedenog Zakona o policijskim službenicima TK-a, usklađen je sa Uredbom o uniformi u FBiH.

 • Odobren nacrt Strategije razvoja turizma TK

Vlada je jučer utvrdila nacrt Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godine. Ovo je sektorska strategija usmjerena na oblast turizma na području Tuzlanskog kantona, a definiše javne politike koje će omogućiti što veći razvoj turizma na području Kantona i dati doprinos njegovom ukupnom razvoju. . Strategija razvoja turizma Tuzlanskog kantona uvažava prioritete prostornog razvoja Kantona i pravce razvoja definirane u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godine, strateških dokumenata Federacije i dokumenata relevantnih za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, posebno u oblasti turizma. Poštuje prioritete i pravce razvoja utvrđene u sektorskim strategijama za oblast turizma razvijenim na nivou lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Značaj izrade ovog sektorskog dokumenta ogleda se u planiranju pravca razvoja turizma Tuzlanskog kantona u cilju postizanja maksimalnih efekata u poticanju razvoja ovog razvojnog područja Tuzlanskog kantona u skladu sa raspoloživim resursima. . Strategijom je predviđeno da se doprinos razvoju turizma ostvaruje kroz dva cilja, razrađena u 5 prioriteta i 10 mjera, a strateški ciljevi su: poticanje razvoja održivog turizma na području Tuzlanskog kantona i unapređenje konkurentnosti turizma u Tuzlanskom kantonu. Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije u planskom periodu iznose oko 48,5 miliona KM, od čega se oko 28,5 miliona odnosi na budžetska sredstva, a 21 milion je planirano da se obezbijedi iz drugih izvora.

 • Projekti javno-privatnog partnerstva u UKC Tuzla

Vlada je na juče održanoj sjednici usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2023-2025. i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2023. godinu Javnozdravstvene ustanove Univerzitetskog kliničkog centra. Tuzla sa kratkim opisom projekata. UKC Tuzla se u Srednjoročnom planu potencijalnih JPP projekata za period 2023-2025. godine odlučio za Urgentni centar sa višespratnom garažom, Centrom za protetiku i ortotiku, Centrom za dijalizu i Centrom za radiohirurgiju, a prioritetne aktivnosti planirano u okviru Godišnjeg plana za 2023. godinu, Urgentnom centru sa višespratnom garažom i Centru za protetiku i ortotiku. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla je u svom programu rada i finansijskom planu poslovanja za 2023. godinu već planirala finansijska sredstva od 500.000,00 KM za pripremu projektnih prijedloga javno-privatnog partnerstva.

Druge odluke

 • Vlada je jučer prihvatila Izvještaj o radu Centra za autizam “Meho Sadiković” Tuzla za 2022. godinu. Ovim izvještajem obuhvaćene su sve dosadašnje aktivnosti u pripremi za praktični rad i prijem prvih štićenika ove ustanove. S obzirom da se radi o novoformiranoj javnoj ustanovi, radi se o normativnoj djelatnosti i djelatnostima koje uređuju budući rad i strukturu ustanove, kao i nabavku neophodnih osnovnih sredstava za rad.
 • Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Program mjera za otklanjanje nepravilnosti u Izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH Javnog preduzeća “Šume Tuzlanski kanton” dd Kladanj. Napomenimo da je Program mjera rezultat prošle godine imenovane nove Uprave, čije su preduzetničke aktivnosti već rezultirale značajnim pozitivnim zaokretom u poslovanju ovog javnog preduzeća. Danas prihvaćeni program mjera, sa jasno definisanim rješenjima i rokovima izvršenja, potvrđuje opredijeljenost kako Uprave JP „Šume TK” tako i Vlade Tuzlanskog kantona da preduzmu sve potrebne korake u pravcu oporavka i revitalizacije ovog preduzeća.
 • Vlada je danas usvojila Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te zadužila sve nadležne institucije da kontinuirano izvršavaju obaveze koje proizilaze iz Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2024. godine, te da, s tim u vezi, oni sarađuju sa Koordinacionim tijelom. Izvještaj će biti dostavljen Skupštini TK na dalju obradu.
 • Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima i utvrđenim uslovima i uočenim problemima u oblasti zaštite ljudi i imovine na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini.
 • Vlada je na jučerašnjoj sjednici, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovicu za obračun dnevnica za mjesec maj 2023. godine u iznosu od 5,00 KM.
 • Također, u oblasti boračko-invalidske zaštite, Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novčanih naknada dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestali dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja 2023. U ovoj godini za ovu namjenu planirano je ukupno 210.000 KM. Današnjom odlukom propisano je da će osnovicu za pojedinačna jednokratna novčana primanja činiti ostvarena prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, a jednokratni novčani prihod za 2023. godinu iznosi 50% prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za: Značku “Zlatni ljiljan”, “Crveni hrvatski trolist”, “Orden slobode”, “Crveni ban Jelačić”, “Orden heroja Oslobodilačkog rata”, “Crveni Nikola Šubić Zrinjski”, “Orden oslobođenja”, “Crveni knez Domagoj sa ogrlicom”, “Orden zlatnog grba sa mačevima”, “Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem”, “Orden zlatnog ljiljana sa srebrnim vijencem” , “Medalja za hrabrost”, “Pobjednička medalja”, “Medalja otpora”, “Medalja za vojne zasluge”, “Policijska medalja za hrabrost” i “Zlatna policijska značka – zvijezda”. Za “Srebrnu policijsku zvijezdu” i “Srebrni štit” jednokratna isplata iznosi 25% prosječne plaće, a 10% prosječne plaće bit će naknada za dobitnike “Reda hrvatskog pletera”. .
 • Vlada je jučer donijela odluke kojima je utvrđeno da su dosadašnji korisnici sredstava, prema sudskim presudama, izvršili isplatu novčanih sredstava i eventualnih zateznih kamata na ime povrata dijela neiskorišćenih sredstava doznačenih po ugovorima o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđivanja povoljnijih uslova za zapošljavanje ili samozapošljavanje.
 • S obzirom na to da pojedini ranije imenovani članovi Koordinacionog tima za praćenje provođenja Programa prevencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona više nisu uposlenici ustanova u ime kojih su imenovani u ovo tijelo, Vlada zamijenio te članove novima jučerašnjom izmjenom ranije Odluke o imenovanju. licima koja su zaposleni u nadležnim institucijama.
 • Jučer je u ranijoj Odluci o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na Univerzitetu FINRA Tuzla, prof. dr Lazar Radovanović, kao predstavnik akademske zajednice, zamenjen članom prof. dr. Suad Halilčević, također predstavnik akademske zajednice. Zamjena je izvršena s obzirom da je prof. Lazar Radovanović, zbog odlaska u penziju, brisan je sa liste domaćih i međunarodnih stručnjaka koji ocjenjuju i vrše reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini.
 • U cilju usklađivanja sa izmjenama i dopunama Federalne uredbe o naknadi troškova službenih putovanja, koje su se počele primjenjivati ​​7. maja 2023. godine, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je jučer Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova za službena putovanja. Ove izmjene dnevnika i naknade za topli obrok se međusobno ne isključuju.
 • Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o internoj preraspodjeli rashoda Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, kojom se ne mijenja iznos sredstava utvrđen u Budžetu TK za 2023. godinu.
 • Kao i svakog mjeseca, Vlada je juče utvrdila osnovice za obračun zarada i iznose naknada za obroke u radu budžetskih korisnika za maj 2023. godine.
 • U skladu sa ranije usvojenim Programom, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za nabavku usluga rekonstrukcije i redizajna web stranice Vlade Tuzlanskog kantona sa hostingom.
 • Vlada Republike Turske donijela je danas Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za predlaganje kandidata za upražnjena mjesta članova Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ , Odluku o poništenju Javnog oglasa i ponovnom raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje. predsjednik i članovi Upravnog odbora Zaštićenog krajolika „Konjuh“ Banovići, imenovali su Komisiju za provođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
 • Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem u radni odnos državnog službenika, stručnog saradnika za zaštitu ličnih podataka u Kabinetu ministra, na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog napusti.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada je jučer imenovala punomoćnike državnog kapitala, koji u ime osnivača obavljaju funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio Televizija Tuzla Kanton doo, te dala prethodne saglasnosti za imenovanje Zulić Omera za mjesto vd direktora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, a Zoran Jovanović na mjesto izvršioca. dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Odjel za informacije
23.5.2023. godineSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.